Uvjeti

Uvjeti

Opći uvjeti pružanja usluge smještaja
(privatni smještaj, pansioni)

SADRŽAJ PONUDE

Palma agencija osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Palma agencije.

Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Palma agenciju. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa plaća se direktno agenciji na dan dolaska u smještaj, a ovisno o modelu plaćanja s kojim je gost upoznat prilikom potvrde rezervacije. Napomena za plaćanje karticom – kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju Erste banke na dan terećenja kartice. Moguće su razlike između valutnog tečaja Erste banke i kreditne kuće gosta.

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom “po dogovoru” ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu.) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.

Cijene smještaja potvrđenih rezervacija istaknute su u kunama, te se obračunavaju po tečaju poslovne banke. Palma agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili značajnije promjene tečaja). Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, Palma agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Palma agencija se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno, pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.losinj.com ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.

PRAVO PALMA AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Palma agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 10% od cijene uplaćene rezervacije, Palma agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Palma agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Palma agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Palma agencija i svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

za otkaz do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od cijene smještaja,
za otkaz od 29 do 22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od cijene smještaja,
za otkaz od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od cijene smještaja,
za otkaz 14-8 dan prije početka korištenja usluge, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 80% iznosa ukupne cijene smještaja.
za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Palma agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ako gost koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, Palma agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

Otkaz bez otkaznih troškova vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu:

smrt
nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom
iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
poremećaji u trudnoći
nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe
vojna vježba.

OBVEZE Palma agencije

Dužnost Palma agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Palma agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

OBVEZE GOSTA

Gost je dužan:

posjedovati valjane putne isprave,
poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom)
gost je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

PRTLJAGA

Palma agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti Palma agenciju.Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Palma agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu gost je dužan prihvatiti je). Palma agencija ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini,…).

Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Palma agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

NAPOMENA

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

POPUSTI

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

NADLEŽNOST SUDA

Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj se utvrđuje nadležnost suda u Malom Lošinju.